ZÁSADY INTEGRITY

AB Blåkläder, společnost založená podle švédského práva s registračním číslem 556069-6618 a sídlem na adrese Prästagärdet 3, 512 53 Svenljunga (dále jen „společnost Blåkläder“), zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“), jako správce údajů.

1   TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SPOLEČNOST BLÅKLÄDER ZPRACOVÁVÁ

Společnost Blåkläder bude zpracovávat osobní údaje, které jí poskytnete, i osobní údaje, které o vás shromažďuje.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ POSKYTNETE SPOLEČNOSTI BLÅKLÄDER

Když se společností Blåkläder komunikujete jako zástupce nebo kontaktní osoba organizace, pro kterou pracujete, nebo když navštívíte náš web, navštívíte naše akce a účastníte se jich, přihlásíte se k odběru našeho zpravodaje nebo tištěného časopisu nebo si stáhnete materiály z webu společnosti Blåkläder, bude společnost Blåkläder zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete. Osobní údaje, které nám poskytnete a které zpracováváme, mohou například zahrnovat vaše jméno a příjmení, titul nebo funkci, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a stav vašeho vztahu se společností Blåkläder.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SPOLEČNOST BLÅKLÄDER SHROMAŽĎUJE

Pokud se společností Blåkläder komunikujete jako zástupce nebo kontaktní osoba organizace, pro kterou pracujete, nebo když navštívíte web společnosti Blåkläder, stáhnete si z webu materiály, přihlásíte se k odběru zpravodaje nebo tištěného časopisu společnosti Blåkläder nebo použijete kontaktní formuláře na našem webu, společnost Blåkläder o vás bude shromažďovat osobní údaje. Může to být například vaše IP adresa, informace o tom, které podstránky jste navštívili a zda jste otevřeli e-maily od společnosti Blåkläder.

OSOBNÍ ÚDAJE O TŘETÍCH STRANÁCH OBSAŽENÉ V KOMUNIKACI

Společnost Blåkläder může dostávat e-maily nebo jiné informace obsahující osobní údaje třetích stran, a proto tyto osobní údaje zpracovává. V případě potřeby vás bude společnost Blåkläder informovat jako třetí stranu o zpracování těchto údajů samostatně.

URČITÉ PROJEKTY A SITUACE

Společnost Blåkläder může v určitých situacích a za určitých okolností zpracovávat vaše další osobní údaje, např. v případě, že se účastníte našich vzdělávacích akcí, zaregistrujete si účet v našem internetovém obchodě atd. Společnost Blåkläder vám v takových situacích poskytne samostatné a dodatečné informace o zpracování vašich osobních údajů.

2   JAKÉ JSOU ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ?

Je důležité, abyste porozuměli účelům zpracování vašich osobních údajů společností Blåkläder, jakož i našemu právnímu základu pro zpracování vašich údajů.

SMLOUVY MEZI VÁMI NEBO VAŠÍ ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ BLÅKLÄDER

Za účelem plnění závazků společnosti Blåkläder vůči vám nebo vaší organizaci bude společnost Blåkläder zpracovávat vaše osobní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, titul nebo funkce, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa a stav vašeho vztahu se společností Blåkläder. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů společností Blåkläder jako soukromou organizací je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro plnění naší smlouvy nebo pro provedení kroků vedoucích k uzavření této smlouvy. Pokud komunikujete se společností Blåkläder v roli zástupce nebo kontaktní osoby vaší organizace, bude společnost Blåkläder zpracovávat vaše výše uvedené osobní údaje, aby mohla plnit závazky společnosti Blåkläder vůči vaší organizaci. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů společností Blåkläder je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění účelu oprávněného zájmu společnosti Blåkläder komunikovat se zástupcem svého obchodního partnera za účelem plnění obchodního vztahu. Zájem společnosti Blåkläder převažuje nad vaším potenciálním zájmem na ochranu vašich osobních údajů.

MARKETING SPOLEČNOSTI BLÅKLÄDER

Společnost Blåkläder bude zpracovávat vaše jméno, e-mailovou adresu a standardní adresu pro marketingové účely, mimo jiné prostřednictvím služeb elektronické komunikace. Přímý marketing může být zasílán standardní poštou nebo e-mailem. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů společností Blåkläder pro marketingové účely je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro plnění oprávněného zájmu společnosti Blåkläder prodávat produkty a služby společnosti Blåkläder vám a organizaci, kterou zastupujete. Zájem společnosti Blåkläder na zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely převažuje nad vaším potenciálním zájmem na ochranu vašich osobních údajů.

ÚČELY ÚČETNICTVÍ

Společnost Blåkläder bude zpracovávat informace o finančních transakcích mezi společností Blåkläder a vámi nebo vaší organizací pro účely účetnictví, což může zahrnovat zpracování vašich osobních údajů, jako je vaše jméno a příjmení, titul nebo funkce, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Právním základem pro zpracování osobních údajů společností Blåkläder pro účely účetnictví je skutečnost, že je to nezbytné pro plnění právních povinností společnosti Blåkläder podle platných právních předpisů v oblasti účetnictví.

3   JAK DLOUHO BUDE SPOLEČNOST BLÅKLÄDER ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Blåkläder bude vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou pro zpracování související s účely a právními důvody uvedenými v částech 1 a 2 výše. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány a uchovávány na různých místech / v různých systémech a pro různé účely. Osobní údaje, které byly vymazány z jednoho systému, mohou být nadále zpracovávány a uchovávány za jiným účelem na jiném místě / v jiném systému.

Osobní údaje, které společnost Blåkläder zpracovává za účelem plnění smluvních závazků společnosti Blåkläder vůči vám nebo organizaci, kterou zastupujete, nebudou uchovávány po dobu delší, než je nezbytné pro plnění smlouvy společnosti Blåkläder s vámi nebo vaší organizací.

Osobní údaje, které společnost Blåkläder zpracovává pro marketingové účely, budou uchovávány a zpracovávány po dobu až jednoho roku poté, co obdržíme informaci, že již nejste kontaktní osobou vaší organizace.

Osobní údaje, které společnost Blåkläder zpracovává pro účely účetnictví, budou v souladu s platnými předpisy o účetnictví uchovávány po dobu až sedmi let.

4   KOMU SPOLEČNOST BLÅKLÄDER PŘEDÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A KDE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY Z GEOGRAFICKÉHO HLEDISKA?

Kromě zpracování prováděného společností Blåkläder mohou vaše osobní údaje zpracovávat i další subjekty. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny a zpracovávány přidruženými organizacemi společnosti Blåkläder a prodejci společnosti Blåkläder za účelem plnění smlouvy mezi vámi nebo organizací, kterou zastupujete, a společností Blåkläder, včetně poskytování příslušné zákaznické podpory.

Společnost Blåkläder může také zpřístupnit vaše osobní údaje za účelem fúze, akvizice nebo prodeje celého majetku společnosti Blåkläder nebo jeho části.

Společnost Blåkläder může vaše osobní údaje zpřístupnit také příslušným úřadům, které vyžadují, aby společnost Blåkläder tyto osobní údaje zpřístupnila.

Vaše osobní údaje budou rovněž zpřístupněny společnostem, které zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Blåkläder, tzv. zpracovatelům údajů. Společnost Blåkläder má uzavřeny dohody, které zajišťují, že zpracovatelé najatí společností Blåkläder budou zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami integrity a pokyny společnosti Blåkläder.

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny subjektům v EU a EHP i mimo ně. V případě, že vaše osobní údaje budou předány subjektu mimo EU/EHP, společnost Blåkläder přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou i nadále chráněny, a rovněž učiní všechny nezbytné kroky k tomu, aby předání proběhlo v souladu s právními předpisy (zejména s nařízením GDPR).

5  VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

Když společnost Blåkläder zpracovává vaše osobní údaje, máte podle zákona určitá práva. Upozorňujeme, že výkon těchto práv podléhá určitým požadavkům a podmínkám stanoveným právními předpisy (zejména nařízením GDPR).

VAŠE PRÁVO NA INFORMACE A PRÁVO NA PŘÍSTUP

Máte právo být informováni o tom, jak společnost Blåkläder zpracovává vaše osobní údaje. Proto jsme vytvořili tyto Zásady integrity, které vám společnost Blåkläder doporučuje pečlivě si přečíst. Kromě toho máte právo na základě písemné žádosti bezplatně obdržet informace o tom, jaké osobní údaje o vás společnost Blåkläder uchovává a jak vaše osobní údaje používá a zpracovává. Kliknutím sem zobrazíte kontaktní údaje společnosti Blåkläder.

Pokud je vaše žádost neopodstatněná nebo nepřiměřená, např. pokud žádáte o informace o svých osobních údajích nebo o jejich kopii často a v krátkých intervalech, má společnost Blåkläder právo odmítnout vyhovět vaší žádosti nebo si účtovat přiměřený poplatek, který pokryje administrativní náklady na vámi požadovaný úkon.

VAŠE PRÁVO NA OPRAVU A VÝMAZ

V případě, že jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, aby společnost Blåkläder tyto osobní údaje opravila nebo odstranila, včetně práva na doplnění neúplných osobních údajů.

Za určitých okolností (stanovených v nařízení GDPR) máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů. Pokud vaše žádost spadá pod některou z platných okolností, vaše osobní údaje vymažeme.

VAŠE PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilové analýzy prováděné pro účely přímého marketingu.

Pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje používány k přímému marketingu, včetně profilové analýzy, můžete nám to oznámit zasláním e-mailu na adresu gdpr@blaklader.com.

VAŠE PRÁVO OMEZIT ZPRACOVÁNÍ

Za určitých okolností (stanovených v nařízení GDPR) máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. V takovém případě budou vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uchovávání, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem zjištění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

VAŠE PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Za určitých okolností (stanovených v nařízení GDPR) máte právo získat své osobní údaje, které jste společnosti Blåkläder poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, abyste je mohli předat jinému správci údajů. Máte také právo požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo od nás jinému správci údajů, pokud je to technicky možné.

VAŠE PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Doporučujeme vám, abyste nás kontaktovali, pokud máte jakékoli otázky týkající se těchto Zásad integrity nebo pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým společnost Blåkläder zpracovává vaše osobní údaje.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu ohledně zpracování vašich osobních údajů společností Blåkläder nebo vyřizování jakýchkoli otázek s tím souvisejících. V době stanovení vytvoření těchto Zásad integrity je dozorovým orgánem (ve Švédsku) Datainspektionen. Datainspektionen se v průběhu roku 2018 přejmenoval na Integritetsskyddsmyndigheten.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se

www.datainspektionen.se

Společnost Blåkläder používá na webu www.blaklader.com soubory cookie. Přečtěte si prosím Zásady používání souborů cookie společnosti Blåkläder, které naleznete zde.

7   ZMĚNY V TĚCHTO ZÁSADÁCH INTEGRITY

Společnost Blåkläder může tyto Zásady integrity průběžně aktualizovat a měnit. Všechny nové verze těchto Zásad integrity budou dostupné na webu společnosti Blåkläder.

TELEFONNÍ ČÍSLO:
+606 081 722

Ředitelství společnosti Blåkläder

Obchodní 106

25101 Čestlice

Opening hours

Pondělí – Pátek 08:00 -17:00

Sobota – Neděle Zavřeno

Návštěvní adresa

Obchodní 106

25101 Čestlice

© 2024 Blåkläder AB. Všechna práva vyhrazena.